NOVE interim
Nathalie Verbeeck & Erik Ottens                                                                                             

Diensten

* Procesmanagement: ik vertaal strategische vraagstukken naar hanteerbare doelstellingen

Begeleiden van processen die leiden tot passende oplossingen voor ingewikkelde uitdagingen binnen het sociaal domein. Door inzetten van zowel helikopterview als focus draag ik bij aan goede analyse, bewaak ik de noodzakelijke randvoorwaarden en lever ik binnen de afgesproken tijd de stukken voor besluitvorming.

* Regiosecretaris Hervormingen Langdurige Zorg: Regio Rivierenland

Verbinder tussen de tien gemeenten in de regio Rivierenland en het zorgkantoor. Structureel opzetten van overleg tussen zorgverzekeraars, zorgkantoor en gemeenten, aangevuld met overige partijen als zorgaanbieders, cliënten en andere betrokkenen. Resultaat: vastleggen van afspraken over inkoop wijkverpleging gerelateerd aan de sociale wijkteams, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening vanuit de wijkteams is vergroot.

 * Procesbegeleider: gemeente Tiel 

Diverse rollen als projectleider en procesbegeleider, onder andere:

  • Centrum voor de Kunsten De Plantage: interne verzelfstandiging van deze culturele afdeling van de gemeentelijke organisatie
  • Integraal programmatisch handhaven: focus en kwaliteitsverbetering binnen de totale handhaving
  • Veilgheidshuis Gelderland Zuid: meer uniformiteit in de aanpak en grotere efficiency door gezamenlijke invoering Top X
  • Fraudebestendigiheid: verminderde kans op fraude binnen de gemeentelijke organisatie door bewustwording en aanscherpen processen
  • Bezuinigingen en organisatiesturing en -ontwikkeling: heldere besluitvorming rondom bezuinigingen. Verbeterd overzicht en sturing van besluitvormingsprocessen door zowel raad, college als organisatie. Positieve invloed op (beleving van de) organisatieontwikkeling

 

* Interim management: ik geef focus aan de werkzaamheden waardoor medewerkers de opgaven realiseren

Coachen van een adviesafdeling of beleidsteam naar toekomstgerichte werkwijzen, waarbij ik rust breng in de waan van de dag en oog heb voor de toekomst. Ik verbind de inhoudelijke doelen met de visie op de toekomst en krijg mensen in beweging.    

Aansturing beleidsteam Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Dalfsen

Senior adviseur en rechterhand van de eenheidsmanager. Coaching en aansturing medewerkers op beleidsinhoudelijk en organisatorisch terrein. Bewaken van de voortgang in de besluitvorming. Financieel in control krijgen en houden van de eenheid.


* Strategisch advies: ik analyseer scherp en onafhankelijk waardoor tijdig goede besluitvorming plaatsvindt

Opstellen van strategisch advies zowel op het brede terrein van het sociaal domein als ook gemeentebrede of regionale vraagstukken. Ik ben een stevige en professionele gesprekspartner op alle niveaus rondom de gemeentelijke organisatie, heb een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, gemeentebrede ervaring en maak me complexe materie snel eigen.

* Integraal advies sociaal domein: gemeente Landerd

Bestuurlijk draagvlak en besluitvorming op diverse terreinen van Maatschappelijke Opvang, gezondheid en beschermd wonen. Uit de evaluatie Wmo blijkt toename van tevredenheid van klanten en partners.

Visiedocumenten en jaarwerkplannen voor teams: gemeente Dalfsen

Voor de eenheid Maatschappelijke Ontwikkeling formuleren van visie, doelen en uitgangspunten. Daaraan koppelen van eenheidsplan en jaarwerkplannen, met analyse van knelpunten en aandragen van oplossingen hiervoor. Procesbegeleiding: implementeren van nieuwe werkwijzen, waarbij meer samenwerking met het veld en tussen beleid en uitvoering centraal staat. Oppakken beleidsmatige knelpunten op terrein van o.a. Wmo en Participatie

Advies organisatie en strategie Sociaal Domen: gemeente West Maas en Waal

Quick scan en daarmee grip op de Wmo: financiën, processen, besluitvorming, inkoop. Evaluatie Platform Wonen Welzijn Zorg met als resultaat meer focus en integrale aanpak van thema's. Outsourcen loketfunctie, opstellen integrale verordening Wmo en Jeugdhulp en evaluatie klanttevredenheid met als resultaat doorvoeren van verbeteringen in de uitvoering en meer tevreden klanten.  

* Strategische (beleids)kaders ontwerpen: gemeente Eersel

Procesbegeleiding rondom de visievorming van het welzijnskader. Opstellen van deze welzijnsvisie en begeleiden van het besluitvormingsproces met als resultaat betere ketensamenwerking die bijdraagt aan het vergroten van de kwaliteit van geleverde diensten door maatschappelijke organisaties.